make_sort

Generelle vilkår

Finnes også her: https://www.makecustomers.no/generelle-vilkar/

Make Customers AS – Generelle avtalevilkår

Avtaleparter
«Leverandør» er Make Customers AS & «Kunden» er det foretak og kontaktperson som fremgår av kontrakt.
Make Customers AS forbeholder seg retten til å endre generelle vilkår med 1 måneds skriftlig varsle per post eller epost.
Make Customers AS er ikke bundet utover det som er avtalt i kontrakt og generelle vilkår eller av andre opplysninger og informasjon fra forhandlere og salgsrepresentanter som går utover sine fullmakter.

Avtaleforholdet
Avtaleforholdet begynner å løpe fra kontrakt er signert.
Avtaleforholdet har en varighet på 36 måneder fra avtaletidspunktet. Ved utløp av avtaletiden så fornyes avtalen automatisk med 12 måneder.
Avtaleforholdet kan sies opp skriftlig innen 3 måneder før utløp av avtaleperioden. Ved mislighold av de økonomiske forpliktelsene fra Kunden kan Make Customers AS si opp avtalen med 30 dagers varsel.

Betalingsvilkår
Alle avtaler blir fakturert årlig forskudd i henhold til det som er avtalt av produkter og tjenester spesifisert i kontrakten. Forfall er 7 dager fra kontraktsinngåelse & faktureres ved avtaleinngåelse. Ved betaling etter forfall følges lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr 100. Ytterligere purring så påløper i tillegg gebyrer i henhold til forskrifter til inkassoloven av 13. mai 1988 nr 26.
Ved forsinket betaling etter forfall, senest 20 dager etter forfall har Make Customers AS rett til å si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning. Erstatning og tap for utgifter vedrørende avtaleforholdet og betalingsmisligholdet vil bli krevd inn fra kunden. Kunden har ikke mulighet til å motregne krav kunden mener å ha mot Make Customers AS med mindre det foreligger en rettskraftig dom eller forlik.
Faktura oversendes per e-post eller EHF, ønskes det papirfaktura tilkommer 99,- i fakturagebyr.
Priser i henhold til kontrakt kan reguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, dette gjøres hver 1. august uten varsel.

Ansvarsforhold
Make Customers AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap av tid, fortjeneste eller følgeskader som påføres kunde.
Make Customers AS kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
Make Customers AS kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Make Customers AS vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnaden Make Customers AS har fakturert Kunde for Tjenestene i en avtaleperiode.
Make Customers AS forbeholder seg retten til å stenge tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer. Kunde vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid eller stengning.
Kunde forplikter seg til å holde Make Customers AS skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Kunde, som har sammenheng med de tjenestene som Kunde har formidlet.

Data
Databehandling foregår etter norsk lov.
Make Customers AS får ved kontraktsinngåelse fullmakt til å hente ut opplysninger om historiske og nåværende data om kundens besøksstatistikk i Google Analytics og lignende statistikk programmer med det formål å danne et grunnlag for videreutvikling og administrasjon av markedsføringsaktiviteter for internettsiden og tilpasning av denne. Anonymisert data innhentet fra besøksstatistikk kan deles og overføres til tredjeparter.

Mislighold
Begge parter kan si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold.

Force Majeure
Ved Force Majeure stopper Make Customers AS forpliktelser i forhold til avtalen. Dette er hendelser som er utenfor kontrollen til Make Customers AS. Dette vil i hovedsak være naturkatastrofer, hendelser i forhold til serveranlegg, telenett samt tilhørende anlegg for opprettholdelse av tjenestene som tilbys. Slike hendelser vil bli gitt beskjed om så snart Force Majeure har oppstått.

Opphør av avtaleforholdet
Ved opphør av avtaleforholdet vil Make Customers AS forpliktelser i henhold til produktene og tjenestene opphøre. Kunden har selv ansvar for å lagre eventuelle data som de ønsker å beholde før avtaleforholdet opphører, dersom ikke annet er avtalt. Det vil ikke være mulig å kreve erstatning for tapt data, tekst, design eller lignende etter opphør.

Tvist og verneting
Alle forhandlinger rundt tvister og uenigheter mellom partene skal prøves løst utenfor alminnelige domstoler. Ved fortsatt uenighet så vedtas Larvik Forliksråd eller Larvik Tingrett som rett verneting.

Service og vedlikehold
Make Customers AS har ansvar for at internettsiden er tilgjengelig i Norge, samt at den ikke inneholder feil eller mangler av vesentlig grad. Ved bruk av programmer og lignende for endring av internettsiden som kunden selv utfører (eller får tredjepart til å utføre) opphører dette ansvaret. Her vil kunden selv måtte dekke inn ekstra arbeid for retting og utbedring av feil etter gjeldende satser hos Make Customers AS.

På jakt etter ny hjemmeside eller nettbutikk?

Ring oss eller send e-post

Book et uforpliktende møte med oss!

Hvem
Hva
Når