make_sort

Databehandleravtale

Databehandleravtale for kunder av Make Customers AS

Avtalen er basert på Datatilsynets anbefalinger om standard databehandleravtale.

Standardavtalevilkår

I henhold til artikkel 28 nummer 3, i Europaparlamentets og Rådets forordning 2016/679 (personvernforordningen) med henblikk på databehandlerens behandling av personopplysninger

mellom Kunden heretter «den behandlingsansvarlige» og Make Customers AS Org.nr. 921 181 817 heretter «databehandleren» som hver for seg er en «part» og sammen utgjør «partene»

 Følgende standardavtalevilkår (Vilkårene) med henblikk på å overholde personvernforordningen og sikre beskyttelse av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter.

Innledning

Disse Vilkårene fastsetter den behandlingsansvarlige og databehandlerens rettigheter og plikter når databehandleren utfører behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Disse Vilkårene er utformet med for å sikre partenes etterlevelse av artikkel 28 nummer 3 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen).

I forbindelse med leveringen av internettside, bedriftsportal, nettbutikk og tilsvarende datasystemer som vi får teknisk driftsansvar for, behandler databehandleren personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige i overensstemmelse med disse Vilkårene.

Vilkårene har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre avtaler mellom partene.

Det er fire vedlegg til disse Vilkårene, og vedleggene utgjør en integrert del av Vilkårene.

Vedlegg A inneholder nærmere opplysninger om behandlingen av personopplysninger, herunder om behandlingens formål og art, typen av personopplysninger, kategoriene av registrerte og behandlingens varighet.

Vedlegg B inneholder den behandlingsansvarliges betingelser for databehandlerens bruk av underdatabehandlere og en liste over underdatabehandlere som den behandlingsansvarlige har godkjent.

Vedlegg C inneholder den behandlingsansvarliges instruks når det gjelder databehandlerens behandling av personopplysninger, en beskrivelse av de sikkerhetstiltakene som databehandleren som minimum skal gjennomføre, og hvordan revisjoner av databehandleren og eventuelle underdatabehandlere skal utføres.

Vedlegg D inneholder bestemmelser om andre aktiviteter som ikke er omfattet av Vilkårene.

Vilkårene med tilhørende vedlegg skal oppbevares skriftlig, herunder elektronisk, av begge parter.

Disse Vilkårene fritar ikke databehandleren fra plikter som databehandleren er pålagt etter personvernforordningen eller annen lovgivning.

Den behandlingsansvarliges rettigheter og plikter

Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i overensstemmelse med personvernforordningen (se personvernforordningen artikkel 24), gjeldende personopplysningsvernbestemmelser i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett og disse Vilkårene.


Den behandlingsansvarlige har rett og plikt til å bestemme formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.


Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for, blant annet, å sikre at det foreligger et behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger som databehandleren instrueres om å gjøre.

Databehandleren handler etter instrukser

Databehandleren skal bare behandle personopplysninger etter dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige, med mindre noe annet kreves av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt. Disse instruksene skal være spesifisert i vedlegg A og C. Etterfølgende instrukser kan også gis av den behandlingsansvarlige mens det skjer behandling av personopplysninger, men instruksene skal alltid være dokumenterte og oppbevares skriftlig, herunder elektronisk, sammen med disse Vilkårene.

Databehandleren skal omgående underrette den behandlingsansvarlige dersom en instruks fra den behandlingsansvarlige, etter databehandlerens mening, er i strid med personvernforordningen eller gjeldende personopplysningsvernbestemmelser i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.

Konfidensialitet

Databehandleren kan bare gi tilgang til personopplysninger som behandles på den behandlingsansvarliges vegne til personer underlagt databehandlerens instruksjonsmyndighet som har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en passende lovbestemt taushetsplikt, og bare i det nødvendige omfang. Listen av personer som har fått tilgang skal gjennomgås fortløpende. På bakgrunn av en slik gjennomgang kan tilgangen til personopplysninger stenges, dersom den ikke lenger er nødvendig, og personopplysningene skal deretter ikke lenger være tilgjengelig for disse personene.

Databehandleren skal etter anmodning fra den behandlingsansvarlige kunne påvise at de aktuelle personene underlagt databehandlerens instruksjonsmyndighet er underlagt ovennevnte taushetsplikt.

Sikkerhet ved behandlingen

Personvernforordningen artikkel 32 fastslår at, idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene og behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen.

Den behandlingsansvarlige skal vurdere risikoene for fysiske personers rettigheter og friheter som behandlingen utgjør og gjennomføre tiltak for å imøtegå disse risikoene. Avhengig av relevans kan tiltakene omfatte:

 • pseudonymisering og kryptering av personopplysninger
 • evne til å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og -tjenestene
 • evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse
 • en prosess for regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er.

Ifølge personvernforordningen artikkel 32 skal databehandleren – uavhengig av den behandlingsansvarlige – også vurdere risikoene for fysiske personers rettigheter og friheter som behandlingen utgjør, og gjennomføre tiltak for å imøtegå risikoene. Med henblikk på denne vurderingen skal den behandlingsansvarlige stille den nødvendige informasjonen til rådighet for databehandleren som gjør vedkommende i stand til å identifisere og vurdere slike risikoer.

Databehandleren skal også bistå den behandlingsansvarlige med å overholde den behandlingsansvarliges plikter etter personvernforordningen artikkel 32, ved blant annet å stille til den behandlingsansvarliges rådighet nødvendig informasjon om de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som databehandleren allerede har gjennomført i henhold til personvernforordningen artikkel 32, samt all annen informasjon som er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne overholde sine plikter etter personvernforordningen artikkel 32.

Hvis imøtegåelse av de identifiserte risikoene – etter den behandlingsansvarliges vurdering – krever at det gjennomføres ytterligere tiltak enn det databehandleren allerede har gjennomført, skal den behandlingsansvarlige angi disse tiltakene i vedlegg C.

Bruk av underdatabehandlere

Databehandleren skal oppfylle betingelsene som er fastsatt i personvernforordningen artikkel 28 nummer 2 og nummer 4 for å bruke en annen databehandler (underdatabehandler).

Databehandleren må således ikke bruke en underdatabehandler for å oppfylle Vilkårene uten på forhånd å ha innhentet den behandlingsansvarliges skriftlige godkjennelse. 

Databehandleren har den behandlingsansvarliges generelle godkjennelse til å benytte underdatabehandlere, men skal skriftlig underrette den behandlingsansvarlige om eventuelle planlagte endringer som gjelder tilføyelse eller utskiftning av underdatabehandlere med minst 30 dagers varsel. Dette gir den behandlingsansvarlige mulighet til å motsette seg slike endringer før den eller de beskrevne underdatabehandler(e) engasjeres. Listen over godkjente underdatabehandlere fremgår av vedlegg B.

Når databehandleren engasjerer en underdatabehandler for å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av den behandlingsansvarlige, skal underleverandøren pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er fastsatt i disse Vilkårene, ved hjelp av en avtale eller et annet rettslig dokument i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett. Dette skal sikre at underdatabehandleren implementerer tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordningen.

Databehandleren er ansvarlig for å kreve at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpliktelser etter disse Vilkårene og personvernforordningen.

En kopi av slik underdatabehandleravtale og eventuelle etterfølgende endringer skal – ved den behandlingsansvarliges anmodning – sendes til den behandlingsansvarlige, som på denne måten har mulighet for å sørge for at underdatabehandleren er pålagt de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger som er fastsatt i disse Vilkårene. Kommersielle bestemmelser som ikke påvirker det personopplysningsvernrettslige innholdet av underdatabehandleravtalen, er ikke underlagt kravet om kopi til den behandlingsansvarlige.

Databehandleren skal i underdatabehandleravtalen inkludere den behandlingsansvarlige som begunstiget tredjepart i tilfelle databehandleren går konkurs, slik at den behandlingsansvarlige kan tre inn i databehandlerens rettigheter og gjøre dem gjeldende overfor underdatabehandler, hvilket for eksempel setter den behandlingsansvarlige i stand til å instruere underdatabehandleren om å slette eller tilbakeføre personopplysningene.

Hvis underdatabehandleren ikke oppfyller sine personopplysningsvernforpliktelser, blir databehandleren fullt ut ansvarlig overfor den behandlingsansvarlige når det gjelder oppfyllelse av underdatabehandlerens forpliktelser. Dette påvirker ikke de registrertes rettigheter etter personvernforordningen – særlig de nedfestet i personvernforordningen artikkel 79 og 82 – overfor den behandlingsansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

Overføring til tredjeland eller internasjonale organisasjoner

Databehandleren kan kun overføre personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner etter dokumentert instruks fra den behandlingsansvarlige, og slik overføring skal alltid skje i overensstemmelse med personvernforordningen kapittel V.

Hvis overføring av personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner, som databehandleren ikke er blitt instruert av den behandlingsansvarlige om å gjennomføre, kreves i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den behandlingsansvarlige om nevnte rettslige krav før behandlingen, med mindre denne rett av hensyn til viktige allmenne interesser forbyr en slik underretning.

Uten dokumentert instruks fra den behandlingsansvarlige kan databehandleren innenfor rammene av disse Vilkårene således ikke:

 • overføre personopplysninger til en behandlingsansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en internasjonal organisasjon
 • overlate behandling av personopplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland
 • behandle personopplysningene i et tredjeland

Den behandlingsansvarliges instruks når det gjelder overføring av personopplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overføringsgrunnlaget i personvernforordningen kapittel V som overføringen er basert på, skal angis i vedlegg C.6.

Disse Vilkårene skal ikke forveksles med standard personvernbestemmelser som omhandlet i personvernforordningen artikkel 46 nummer 2 bokstav c og d, og disse Vilkårene kan ikke utgjøre et grunnlag for overføring av personopplysninger under personvernforordningen kapittel V.

Bistand til den behandlingsansvarlige

Databehandleren bistår, idet det tas hensyn til behandlingens art og i den grad det er mulig, ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak, den behandlingsansvarlige med å oppfylle vedkommendes plikt til å svare på anmodninger som den registrerte inngir med henblikk på å utøve sine rettigheter fastsatt i personvernforordningen kapittel III.

Dette innebærer at databehandleren så langt det er mulig skal bistå den behandlingsansvarlige i den behandlingsansvarlige oppfyllelse av:

 • opplysningsplikten ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte
 • opplysningsplikten dersom personopplysninger ikke er blitt samlet inn fra den registrerte
 • den registrertes rett til innsyn
 • retten til retting
 • retten til sletting («retten til å bli glemt»)
 • retten til begrensning av behandling
 • underretningsplikten i forbindelse med retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling
 • retten til dataportabilitet
 • retten til å protestere
 • retten til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, herunder profilering

I tillegg til databehandlerens forpliktelse til å bistå den behandlingsansvarlige i henhold til Vilkårene 6.3., bistår databehandleren også, idet det tas hensyn til behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for databehandleren, den behandlingsansvarlige med:

 • den behandlingsansvarliges forpliktelse ved brudd på personopplysningssikkerheten til uten ugrunnet opphold og når det er mulig, senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, melde bruddet på personopplysningssikkerheten til den kompetente tilsynsmyndigheten, med mindre bruddet sannsynligvis ikke vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter
 • den behandlingsansvarliges forpliktelse til uten ugrunnet opphold å underrette den registrerte om bruddet på personopplysningssikkerheten når det er sannsynlig at bruddet vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter
 • den behandlingsansvarliges forpliktelse til før behandlingen å foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for personopplysningsvernet (vurdering av personvernkonsekvenser)
 • den behandlingsansvarliges forpliktelse til å rådføre seg med den kompetente tilsynsmyndigheten, før behandlingen dersom en vurdering av personvernkonsekvenser tilsier at behandlingen vil medføre en høy risiko dersom den behandlingsansvarlige ikke treffer tiltak for å redusere risikoen.

Partene skal i vedlegg C oppgi de egnede tekniske og organisatoriske tiltakene gjennom hvilke databehandleren skal bistå den behandlingsansvarlige, samt omfanget og utstrekningen av den påkrevde bistanden. Dette gjelder for forpliktelsene som følger av Vilkårene 9.1. og 9.2.

Underretning om brudd på personopplysningssikkerheten

Ved brudd på personopplysningssikkerheten skal databehandleren underrette den behandlingsansvarlige om bruddet uten ugrunnet opphold etter å ha fått kjennskap til det.

Databehandlerens underretning til den behandlingsansvarlige skal om mulig skje innen 48 timer etter at databehandleren har fått kjennskap til bruddet på personopplysningssikkerheten, slik at den behandlingsansvarlige kan overholde sin forpliktelse til å melde bruddet til den kompetente tilsynsmyndigheten, jf. personvernforordningen artikkel 33.

I overensstemmelse med Vilkår 9 nummer 2 bokstav a skal databehandleren bistå den behandlingsansvarlige med å melde bruddet til den kompetente tilsynsmyndigheten. Det innebærer at databehandleren skal bistå med å fremskaffe informasjon listet opp nedenfor, som ifølge personvernforordningen artikkel 33 nummer 3 skal fremgå av den behandlingsansvarliges melding av bruddet til den kompetente tilsynsmyndigheten:

 • arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er mulig, kategoriene av og omtrentlig antall registrerte som er berørt, og kategoriene av og omtrentlig antall registreringer av personopplysninger som er berørt
 • de sannsynlige konsekvenser av bruddet på personopplysningssikkerheten
 • de tiltak som den behandlingsansvarlige har truffet eller foreslår å treffe for å håndtere bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger som følge av bruddet.

Partene skal i vedlegg C oppgi all informasjon som databehandleren skal fremskaffe når vedkommende bistår den behandlingsansvarlige med å melde brudd på personopplysningssikkerheten til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Sletting og returnering av opplysninger

Ved opphør av databehandlertjenestene skal databehandleren slette alle personopplysninger som er blitt behandlet på vegne av den behandlingsansvarlige og bekrefte overfor den behandlingsansvarlige at opplysningene er slettet.

Databehandleren forplikter seg til å utelukkende behandle personopplysningene til de(t) formål, med den varlighet og under de betingelsene som disse reglene fastsetter.

Revisjon, herunder inspeksjon

Databehandleren skal stille til den behandlingsansvarliges disposisjon all informasjon som er nødvendig for å påvise etterlevelse av forpliktelsene etter personvernforordningen artikkel 28 og disse Vilkårene. Videre skal databehandleren muliggjøre og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, som utføres av den behandlingsansvarlige eller en annen revisor som er bemyndiget av den behandlingsansvarlige.

Prosedyrene for den behandlingsansvarliges revisjoner, herunder inspeksjoner, av databehandleren og underdatabehandlere er spesifisert i vedlegg C.7 og C.8.

Databehandleren forplikter seg til å gi tilsynsmyndighetene, som etter gjeldende lovgivning har tilgang til den behandlingsansvarliges eller databehandlerens lokaler, eller representanter som opptrer på slike tilsynsmyndigheters vegne, adgang til databehandlerens fysiske lokaler ved presentasjon av behørig legitimasjon.

Partenes avtale om andre forhold

Partene kan avtale andre bestemmelser som gjelder databehandlertjenestene, f.eks. erstatningsansvar, så lenge disse andre bestemmelsene ikke direkte eller indirekte strider mot disse Vilkårene eller er til skade for den registrertes grunnleggende rettigheter og friheter og beskyttelsen som følger av personvernforordningen.

Ikrafttredelse og opphør

Vilkårene trer i kraft på ved underskrivelse av egen Databehandleravtale eller ved inngåelse av kontrakt for leveranse av et av våre produkter der dette er spesifisert.

Begge partene kan kreve Vilkårene reforhandlet dersom lovendringer eller uhensiktsmessigheter i Vilkårene gir grunn til dette.

Vilkårene gjelder så lenge databehandlertjenestene varer. I denne perioden kan Vilkårene ikke sies opp, med mindre partene avtaler andre vilkår som regulerer levering av databehandlertjenestene.

Hvis leveringen av databehandlertjenestene opphører, og personopplysningene er slettet eller returnert til den behandlingsansvarlige i overensstemmelse med Vilkårene 11.1 og vedlegg C.4, kan Vilkårene sies opp med skriftlig varsel av begge partene.

Kontaktpersoner hos den behandlingsansvarlige og databehandleren

Behandlingsansvarlige kan kontakte nedenstående kontaktpersoner.

Mats Erlandsen Holmvik

Daglig leder
+47 90958005
[email protected]

Vedlegg A Opplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige er:

Nettløsning

Sørge for at teknisk løsning fungerer iht. avtalen om nettsiden. Feilsøking og oppdatering samt testing av løsninger relatert til drift.

A.2. Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige skal primært dreier seg om (behandlingens art):

Driftsstøtte og feilsøking av nettsider, Oppdatering av WordPress-plugins, Lagring av kontaktskjemainnleveringer, Lagring av Ordre, Lagring av brukerinformasjon

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer av personopplysninger om de registrerte:

Kontaktskjema innsendinger for de som ønsker kontakt med behandslingsansvarlige eller sluttkunde som tar kontakt. 

Navn, epost, mobil, firma/organisasjonsnummer og melding/kommentar/spørsmål, IP adresser, medlemsskap/nivå fra sluttbrukere av løsningen.

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier av registrerte:

– Kunder av den behandlingsansvarlige

– Kunder av den behandlingsansvarliges kunder

– Brukere av portaler, foreningssider og andre internsystemer

– Samarbeidspartnere av den behandlingsansvarlige

A.5. Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige kan begynne etter at Vilkårene har trådt i kraft. Behandlingen har følgende varighet:

– Personopplysningene behandles så lenge kundeforholdet mellom den behandlingsansvarlige og nettside/nettbutikk-kunden opprettholdes. Ved opphør av kundeforholdet skal dataene slettes eller returneres i samsvar med Vilkårene. 

Vedlegg B Underdatabehandlere

B.1. Godkjente underdatabehandlere

Ved Vilkårenes ikrafttredelse godkjenner den behandlingsansvarlige bruken av følgende underdatabehandlere:

 

NAVNWebsiteBESKRIVELSE AV BEHANDLINGEN
 WPEnginehttps://wpengine.com/legal/dpa/Teknisk hjelp og drift av løsningen krever inngående tilgang til systemer for oppdatering av MySQL, PHP og andre underliggende systemer. Mer informasjon om deres behandling fremgår her: https://wpengine.com/legal/dpa/
 Googlehttps://cloud.google.com/terms/data-processing-addendumGoogle Cloud server, backup og database, behandling på overordnet basis.
AWShttps://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/navigating-gdpr-compliance/aws-data-processing-addendum-dpa.htmlBackup av databaser som inneholder registrerte opplysninger i buckets.
 Elementorhttps://elementor.com/terms/cloud-toc/elementor-data-processing-agreement/Kun ved tekniske utfordringer med løsning der noe forårsaker feil. Det gjøres i utgangspunktet i staging / dev områder uten sluttkunde data.
 Brevohttps://www.brevo.com/legal/termsofuse/#annexUtsendelse av epost til sluttbruker om passordendring, annen relevant transaksjonsdata. Samme til behandlingsansvarlig for ordrer og annet relatert til sluttbrukers innsendelser.
 reCapcha/Googlehttps://cloud.google.com/terms/service-termsFjerne uønsket bruk av kontaktskjemaer, bestilling og lignende skjema for innsending.
Akismethttps://akismet.com/privacy/Fjerne spam fra kontaktskjemaer, bestilling og lignende skjema for innsending.
 Dynamic.ooohttps://www.dynamic.ooo/privacy-policy/Kun ved tekniske utfordringer med løsning der noe forårsaker feil. Det gjøres i utgangspunktet i staging / dev områder uten sluttkunde data.
 wp.insiderhttps://simple-membership-plugin.com/privacy-policy/Kun ved tekniske utfordringer med løsning der noe forårsaker feil. Det gjøres i utgangspunktet i staging / dev områder uten sluttkunde data.
 Crocoblockhttps://crocoblock.com/privacy-policy/Kun ved tekniske utfordringer med løsning der noe forårsaker feil. Det gjøres i utgangspunktet i staging / dev områder uten sluttkunde data.

Ved Vilkårenes ikrafttredelse har den behandlingsansvarlige godkjent bruken av ovennevnte underdatabehandlere for den behandlingsaktiviteten som er beskrevet for vedkommende. Databehandleren kan ikke – uten den behandlingsansvarliges eksplisitte skriftlige godkjennelse – benytte en underdatabehandler til en annen behandlingsaktivitet enn den som er avtalt for vedkommende eller bruke en annen underdatabehandler til den beskrevne behandlingsaktiviteten.

Vedlegg C Instruks for behandling av personopplysninger

C.1. Behandlingens gjenstand/instruks for behandlingen

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige skjer ved at databehandleren utfører følgende:

Oppdatering, testing og vedlikehold av nettløsningen. Eller på spesifikk oppfordring ved feil hos sluttbrukere av nettløsningene.

C.2. Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsnivået skal gjenspeile:

– Kundeservice og administrasjonsansvarlige i databehandlerens firma har tilgang til sidene.

– Kun nødvendige administratorer har ansvar for server/hosting og behandler overordnede data.

– WPEngine og Cloudways håndterer teknisk oppdatering og sikring av hostingmiljøene på servernivå.

– Servere er plassert i Nederland og Belgia i Google Cloud sine datasentre, som følger EU’s regler for datasikkerhet.

– Bruk av pseudonymisering og kryptering av personopplysninger når det er relevant.

– Tiltak for å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og -tjenestene.

– Evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid ved en fysisk eller teknisk hendelse.

– Regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

C.3 Bistand til den behandlingsansvarlige

Databehandleren skal i den grad det er mulig – i det nedenfor beskrevne omfang og utstrekning – bistå den behandlingsansvarlige i samsvar med Vilkårene 9.1 og 9.2 ved å gjennomføre følgende tekniske og organisatoriske tiltak:

– Opplysningsplikt: Databehandleren skal bistå med å gi informasjon til registrerte om behandling av deres personopplysninger i samsvar med personvernforordningen artikkel 12-14.

– Innsyn og dataportabilitet: Databehandleren skal bistå med å gi registrerte innsyn i deres personopplysninger og overføre data til en annen behandlingsansvarlig hvis forespurt, i samsvar med artikkel 15 og 20.

– Retting og sletting: Databehandleren skal bistå med å rette unøyaktige personopplysninger og slette personopplysninger når dette er pålagt, i samsvar med artikkel 16 og 17.

– Begrensning av behandling: Databehandleren skal bistå med å begrense behandlingen av personopplysninger hvis dette kreves, i samsvar med artikkel 18.

– Melding om brudd på personopplysningssikkerheten: Databehandleren skal bistå med å melde brudd på personopplysningssikkerheten til den kompetente tilsynsmyndigheten innen 72 timer, i samsvar med artikkel 33.

– Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA): Databehandleren skal bistå med å utføre vurderinger av personvernkonsekvenser og rådføre seg med den kompetente tilsynsmyndigheten hvis nødvendig, i samsvar med artikkel 35 og 36.

Tekniske og organisatoriske tiltak:

– Sikker dataoverføring: Sikre at alle dataoverføringer skjer over krypterte kanaler.

– Tilgangskontroll: Implementere strenge tilgangskontroller for å sikre at kun autorisert personell har tilgang til personopplysninger.

– Logging: Opprettholde detaljerte logger over alle behandlinger av personopplysninger for å sikre revisjonsspor.

– Opplæring: Sørge for regelmessig opplæring av ansatte i databeskyttelse og personvernregler.

– Backup: Utføre regelmessige sikkerhetskopier av data for å sikre gjenoppretting i tilfelle data tap eller brudd.

C.4 Oppbevaringsperiode/sletteprosedyrer

Personopplysninger oppbevares i samsvar med kundeforholdets varighet. Når kundeforholdet opphører, skal personopplysninger slettes eller returneres til den behandlingsansvarlige som beskrevet nedenfor:

– Sletting av data: Alle personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle avtalens formål skal slettes permanent fra databehandlerens systemer innen 30 dager etter kundeforholdets opphør.

– Retur av data: Hvis den behandlingsansvarlige ber om det, skal databehandleren returnere alle personopplysninger til den behandlingsansvarlige i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format innen 30 dager etter kundeforholdets opphør.

– Bekreftelse av sletting: Databehandleren skal bekrefte overfor den behandlingsansvarlige at personopplysningene er slettet i samsvar med denne prosedyren, med mindre videre oppbevaring er påkrevd i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.

C.5 Lokasjon for behandling

Behandling av personopplysninger som omfattes av Vilkårene kan ikke, uten den behandlingsansvarliges skriftlige forhåndsgodkjennelse, finne sted på andre lokasjoner enn følgende:

– Google Cloud datasentre i Nederland og Belgia, og i Make Customers AS sine lokasjoner i Norge.

C.6 Instruks for overføring av personopplysninger til tredjeland

Databehandleren kan overføre personopplysninger til følgende tredjeland eller internasjonale organisasjoner, forutsatt at det foreligger passende garantier i henhold til personvernforordningen kapittel V:

– USA (ved bruk av EU-kommisjonens standardavtaler eller Privacy Shield hvis relevant)

– Andre land som har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå godkjent av EU-kommisjonen

Grunnlaget for overføringen skal spesifiseres i avtalen mellom partene.

C.7. Prosedyrer for den behandlingsansvarliges revisjoner, herunder inspeksjoner, av behandlingen av personopplysninger som er overlatt til databehandleren

– Den behandlingsansvarlige har rett til å utføre inspeksjoner på databehandlerens fysiske lokasjoner ved behov og med rimelig varsel.

– Kostnader for slike inspeksjoner dekkes av den behandlingsansvarlige, med mindre annet er avtalt.

Vedlegg D Partenes regulering av andre forhold

Ingenting registrert foreløpig.

På jakt etter ny hjemmeside eller nettbutikk?

Ring oss eller send e-post

Book et uforpliktende møte med oss!

Hvem
Hva
Når